Regulamin Ośrodka

Regulamin dotyczy Ośrodka Sanatoryjno – Wypoczynkowego Cegielski  zwanego w dalszej części Ośrodkiem.
Dzierżawcą Ośrodka jest Sanatorium Cegielski Sp. z o. o., NIP: 735-286-43-64, REGON: 380735735.
Osoby korzystające z pobytu w Ośrodku zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Ośrodku oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 • dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 • Goście korzystający z pobytu w Ośrodku zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu umieszczonego na drzwiach w pokojach, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.
 • w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Ośrodek ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Ośrodka.
 • rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 • do korzystania z Ośrodka uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 • ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Ośrodku otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonicznych.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt  zgłosić w recepcji bezpośrednio po wprowadzeniu się do pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było bez uszkodzeń.
 • Goście zobowiązani są do korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich  stanu.
 • odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Ośrodek ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu bądź zajmują zbyt dużo miejsca.
 • po upływie pobytu, Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Ośrodka.
 • doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00.
 • na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • w ciągu dnia użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by nie zakłócało ono spokoju innych osób, zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Ośrodka.
 • przebywanie osób nie zameldowanych w pokojach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 • Ośrodek nie akceptuje pobytu ze zwierzętami
 • pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie i ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

 

II. DANE OSOBOWE

 1. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Sanatorium Cegielski Spółka z o.o. NIP 735 286 43 64 REGON: 362725725
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług noclegowych i leczniczych, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
 3. dane zebrane na potrzeby świadczenia usług  będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 4. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek.
 5. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie i do żądania ich usunięcia
 6. w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Ośrodka lub za pomocą skrzynki mailowej biuro@sanatorium-cegielski.pl

 

III. OPŁATY DODATKOWE

 • za dziecko w wieku do 3 lat pobieramy opłatę za media określoną w cenniku pobytów indywidualnych, jeżeli dziecko śpi na wspólnym łóżku i nie korzysta z wyżywienia.
 • opłata za pobyt dzieci powyżej 3 lat zajmujących osobne łóżko jest jak za osobę dorosłą.
 • istnieje możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego do pokoju w cenie określonej w cenniku.
 • istnieje możliwość wstawienia dostawki w cenie połowy noclegu za 1 dzień
 • płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą kredytową.


IV. ZADATEK

 • do potwierdzenia rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 • wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego niniejszego regulaminu.
 • rezerwujący jest zobowiązany do wpłaty zadatku w ustalonym terminie na konto Ośrodka, w wysokości 30% całkowitej ceny
 • brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 • W razie rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Pozostałą należność należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem.

 

V. REZYGNACJA

 • w przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Ośrodek nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 • w przypadku anulowania rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w  Ośrodku, zadatek wpłacony wcześniej przepada.
 • w przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie do godziny 24.00 dnia rozpoczynającego rezerwację, Ośrodek  ma prawo do anulowania rezerwacji bez dalszego kontaktu z gościem.
 • W przypadku niewykorzystania w całości zarezerwowanego okresu pobytu opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Ośrodek.
 • Ośrodek przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: biuro@sanatorium-cegielski.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Ośrodku lub  jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 • Ośrodek zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Ośrodek poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 • oferujemy płatny parking niestrzeżony zlokalizowany przy Ośrodku w cenie określonej w cenniku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 • na terenie Ośrodka dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
 • na terenie Ośrodka jest możliwość skorzystania z kawiarni, zabiegów rehabilitacyjnych, sauny, jacuzzi, sali zabaw dla dzieci, biblioteki i wypożyczalni sprzętu sportowego
 • na terenie Ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci:
  – przeznaczony jest dla dzieci od lat 3
  – dzieci poniżej 12 roku życia muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych
  – za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie
  – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci ponoszą rodzice
  – na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt
  – zabrania się spożywania alkoholu, stosowania używek oraz palenia papierosów
  – uprasza się o zachowanie czystości
 • na terenie Ośrodka znajduje się basen letni, który dostępny jest tylko dla naszych gości:
  – osoby małoletnie muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych
  – wstęp jest możliwy jedynie dla osób, które posiadają opaski identyfikacyjne
  – zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
  – zabrania się biegania wokół niecki basenu oraz skakania do wody
  – zabrania się wnoszenia jedzenia oraz szklanych przedmiotów
  – za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie
  – wszystkie osoby przebywające na terenie basenu, zobowiązane są podporządkować się poleceniom ratownika pełniącego dyżur.
 • Informacje dotyczące pobytu sanatoryjnego dziecka ze skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziesz tutaj
 • Informacje dotyczące pobytu sanatoryjnego osoby dorosłej ze skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziesz tutaj

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2 stycznia 2022